/Uncategorized

Проект COVID-19

назад Проект COVID-19 РЕИН ООД е бенефициент по договор BG16RFOP002-2.073-5551-C01 и изпълнява проект: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Проектът е на обща стойност: 9 958 лв., от които 8 464.30 лв. [...]